نشریه دانشجویی ایرانشهر (IRANSHAHR) - واژه نامه اختصاصی